1. ročník AmCham BSCF kurzu „Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe“

Bratislava, 12. apríla 2017 – Fórum centier podnikových služieb (BSCF) pod hlavičkou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) úspešne ukončilo intenzívny kurz, ktorého cieľom bolo poskytnúť študentom sadu efektívnych mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.

Firmy na Slovensku a predovšetkým centrá zdieľaných služieb si uvedomujú, že je potrebné pomôcť pri reforme vzdelávania, a preto formou špeciálnych interaktívnych kurzov pomáhajú školám rozšíriť ich študijné programy. Počas šiestich týždňov predstavili zástupcovia spoločností Dell, IBM, Johnson Controls International, Lenovo, PriceWaterhouseCoopers, Siemens študentom relevantné témy, akými boli Manažment času, Práca v tíme, Verbálna a neverbálna komunikácia, Riešenie konfliktov na pracovisku, Prezentačné zručnosti a Spätná väzba.

“Dozvedela som sa veľa nových informácií, ktoré viem aplikovať do praxe. Veľmi si cením príklady z bežného pracovného života, ktoré mi lepšie pomohli pochopiť konkrétne problémy a možnosti ich riešenia,” hovorí študentka Katarína.

Sektor centier podnikových služieb predstavuje dôležitý pilier Slovenskej ekonomiky. Vytvára pracovné príležitosti pre vyše 40 tisíc pracovníkov a svoje služby dodáva po celom svete. Z prieskumu AmCham medzi 26 centrami zdieľaných služieb združených v BSCF, ktoré zamestnávajú viac ako 28 000 ľudí vyplynulo, že hlavnou motiváciou pôsobenia na Slovensku je dostupnosť vysokokvalifikovanej, flexibilnej a jazykovo vybavenej pracovnej sily.  

Paul Burt, podpredseda BSCF hovorí: „Ľudské správanie, ako je tvorivosť, spolupráca, kritické rozhodovanie a vedenie sú stále cennejšie na modernom pracovisku než čisto technické znalosti.  S rastúcim počtom úloh, ktoré vykonávajú počítače a roboty, sú mäkké zručnosti tým, čo zamestnávatelia hľadajú stále viac. Vysokoškolské štúdium má tendenciu sústrediť sa na špecifickú oblasť, no v centrách zdieľaných služieb požadujeme univerzálny súbor zručností, ktoré možno prispôsobiť v každej situácii, v každom odvetví, pre každého klienta. Ľudské správanie je preto to, čo určuje kvalitu a výsledok tímovej práce, a na kurzoch preto ponúkame praktické skúsenosti a nástroje pre životný úspech vnútri aj mimo pracoviska.“

Lektori kurzu sa zhodli na tom, že tímová práca je jedna z najdôležitejších zručností, ktorej predchádzajú mnohé iné schopnosti. „V rámci hodiny Tímova práca sme otestovali sociálnu a emočnú inteligenciu študentov. Takmer každý študent na konci hodiny spomenul, ako je potrebné viac počúvať, vťahovať introvertnejších a menej aktívnych ľudí do spolupráce, či vytvoriť rovnaký priestor vyjadriť sa. Táto schopnosť do istej miery chýba nám všetkým a len v reálnej situácii počas hry, mali študenti možnosť uvedomiť si, že to platí i pre nich. Mäkké zručnosti sú tvrdou menou dneška, ktoré ak budeme zdokonaľovať, našu hodnotu na trhu práce znásobia,“ hovorí Olívia Hurbanová, lektorka kurzu zo spoločnosti Lenovo.

Viacerí študenti ocenili, že hodiny boli prakticky orientované a na každej z nich si mohli na sebe skúsiť teoretický obsah. Ako hovorí Vanda Šinková zo spoločnosti PwC: „Kurz bol zameraný na rozvoj základných mäkkých zručností potrebných pre úspešný štart v náročnom korporátnom prostredí. O miléniovej generácii sa toho popísalo veľa, preto ma veľmi príjemne prekvapil úprimný záujem o osobný rozvoj, aktivita, snaha zobrať si z jednotlivých stretnutí čo najviac. Výborne fungovali všetky aktivity, diskusie a rolové hry.“

O Fóre centier podnikových služieb   

Fórum centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSC Forum), ktoré funguje v rámci Americkej obchodnej komory v SR, združuje spoločnosti, ktoré na Slovensku prevádzkujú centrá zdieľaných služieb (SSC) alebo poskytujú externé služby (BPO). Shared Service Center (SSC) je centrum zdieľaných služieb, ktoré realizuje špecifické interné procesy (napr. finančné služby a účtovníctvo, IT podpora, služby v oblasti ľudských zdrojov), čím podporuje kľúčové činnosti materskej a sesterských spoločností. Business process outsourcing (BPO) je externý poskytovateľ služieb v oblasti podnikových procesov a s nimi spojených zodpovedností pre tretie strany. Poslaním fóra je zvyšovať informovanosť o sektore podnikových služieb, jeho úlohe v slovenskom hospodárstve a podpora jeho ďalšieho rastu. Cieľom fóra je zdieľať informácie o zaužívaných praktikách, problémoch a riešeniach, komunikovať s ústrednými a miestnymi orgánmi,  monitorovať a  vyhodnocovať legislatívu, situáciu na trhu práce a aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov, spolupracovať s vysokými a strednými školami s cieľom zvýšiť  kvalifikáciu a zamestnateľnosť ich absolventov v centrách podnikových služieb.

Viac informácií o BSCF môžete získať na

www.bscf.sk

https://www.facebook.com/business.service.center.forum/  https://www.linkedin.com/company/business-service-center-forum

 

O Americkej obchodnej komore v SR

AmCham bol založený v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Členská základňa v súčasnosti predstavuje viac ako 330 spoločností, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 40 % slovenské spoločnosti, zhruba 20 % je amerických a približne 40 % predstavujú medzinárodné spoločnosti. Celkový ročný obrat „Top 100“ spomedzi našich členských spoločností prekračuje 15,5 miliárd EUR a počet ich zamestnancov dosahuje približne 100 000 ľudí. Viac informácií o AmCham môžete získať na www.amcham.sk

https://www.facebook.com/amchamslovakia/

https://www.linkedin.com/organization/10392662/admin/overview

 
 

Discussion

Discussion is empty. Be the first to comment!

Discussion

 
 
 
 
 
 
Go to top